Naturvårdande åtgärder i värdefulla skogar

Alvesta kommun har fått bidrag från Skogsstyrelsen för att göra naturvårdsprojekt och under 2022 gjordes det klart i ett större skogsområde i kommunen. Syftet med bidraget och projektet är att bevara och öka den biologiska mångfalden genom olika naturvårdsinsatser.

Bidraget kallas för Skogens miljövärden och finansieras med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet innebär att Alvesta kommun med hjälp från Skogssällskapet under 2021 och 2022 har genomfört naturvårdsinsatser i ett större skogsområde; Spånens friluftsområde 19,4 ha.

- Alvesta kommun äger och förvaltar olika typer av skogar med höga naturvärden och för att bevara och utveckla naturvärdena i vissa skogstyper gör vi olika åtgärder som till exempel naturvårdsröjning och gallring för att öka den biologiska mångfalden, säger Kajsa Johansson, Skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Insatserna består i huvudsak av att hugga bort inträngande gran och björk för att gynna ek och andra ädellövträd samt blommande buskar och träd. Gamla greniga träd gynnas på så sätt genom att de får mer solljus. Även yngre träd gynnas genom att frihugga runt omkring dem. En annan åtgärd är att skapa död ved vilket gynnar många arter av insekter.

- Förutom att vi genom dessa åtgärder bevarar och ökar den biologiska mångfalden så skapar vi även lättillgängliga områden för människor att röra sig i, säger Kajsa Johansson.