Pollinatörsprojekt

Pollinatörsprojekt

Under våren och sommaren 2022 startar kommunen ett pollinatörsprojekt. På några platser i kommunen ställer vi om till ängsskötsel. Förhoppningen är att det ska locka och gynna pollinatörer som exempelvis bin, humlor och fjärilar.

Olika platser har olika förutsättningar för att bli en äng och det behövs olika tekniker för att försöka driva upp en äng. Om det blir en fin äng får tid, väder och naturen utvisa. Att så en äng är en mycket gammal tradition. En äng innehåller inhemska blommor och annan växtlighet. Traditionen innebär att man slår ängen årligen, oftast på hösten. Slåttern gör att ängen blir näringsfattig och hindrar dominanta arter från att sprida ut sig. Den speciella miljön en äng ger gör att många olika arter kan leva sida vid sida utan att konkurrera ut varandra. Ängen är fylld av olika växter och på en enda kvadratmeter äng kan de finnas upp till 40-50 olika arter.
Alvesta kommun har valt att dela in ytorna i katergorierna Experiment, Tålamod och Potential.

 

Experiment

Området Experiment är precis som namnet, ett experiment. På området har befintlig vall tagits bort och naturen kommer själv få växa upp igen utan hjälp från människan. Det kommer att ta tid och här får vi chans att följa naturens gång och långsamt se hur naturen tar form. Vi hoppas att det inom några år blir en äng välfyllt med inhemska arter som gynnar Alvestas biologiska mångfald.

 

Hitta experiment  

 • Mäster sköldsväg, Moheda
 • Korsningen Storgatan/Blädingevägen, Alvesta

Tålamod

På området Tålamod kommer vall tas bort, för att sedan så ängsfrö. Efter sådd får vi chans att följa naturens gång och genom åren se hur området förändras. Tanken är att ängen ska sköta sig själv och därför är det upp till naturen samt de yttre och inre faktorer för hur området kommer att se ut och hur förändringen sker.  

 

Hitta Tålamod

 • Grönsläpp vid Högalundsvägen, Alvesta
 • Korsningen Stationsgatan/Snickarvägen, Grimslöv

Potential

Området Potential har idag en varierad flora och har därför jämfört med de andra ängsområdena, stor potential att bli en fin äng som lockar pollinatörer. Även denna yta kommer ta lång tid innan det blir en fin äng men vi hoppas att inom några år ska vara välfyllt med inhemska arter. 

 

Hitta Potential

 • Korsningen Vegbyvägen/Torpsbruksvägen, Moheda
 • Korsningen Sköldstavägen/Allbogatan, Alvesta

 

Informationsskyltar till ängsytor

Varje ny ängsyta har fått en informationsskylt för att allmänheten ska kunna ta del av arbetet. Följer man QR-koden på skylten kommer man in på denna sida, och kan på så vis kan man hitta fler ängsytor.

LONA

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Ängar med hästslåtter

 • Bruntes Hage, Alvesta
 • Fornfältet, Alvesta

Pollinering = Ekosystemtjänst 

Pollinering är en mycket viktig ekosystemtjänst. En ekosystemtjänst är en tjänst som vi får gratis från naturen. Det finns många olika ekosystemtjänster ochde tas ofta för givet men är otroligt viktiga för ett fungerande samhälle. Andra ekosystemtjänster kan exempelvis vara:
 • Träd och växtlighet fångar upp koldioxid genom fotosyntes och andra föroreningar vilket gör att vi kan andas frisk luft. 
 • Rekreation och återhämtning genom att bada i sjön eller gå en lugn promenad i skogen. 
 • Matförsörjning som bär, grönsaker och fisk.  
Urbaniseringen är här och vi människor behöver bostäder att bo i och en utvecklad infrastruktur för att kunna jobba, gå i skolan och transportera oss. Nya bostäder och infrastrukturer kommer att behöva byggas. Grönområden, skogar och åkrar kommer behöva omvandlas för att möta framtidens befolkningsökning. Genom att göra anpassningar i närhet till dessa områden kan vi hjälpa den biologiska mångfalden och våra pollinatörer att hitta mat, boplatser och skydd.  

 

Pollinatörer är mycket viktiga för oss  

Pollinering är en mycket viktig funktion för att upprätthålla ekosystemens funktion. Pollinering av alla blommor och växter sker till 90% av djur och olika insekter. Av all den odlade mat vi får från jordbruket är en tredjedel beroende av våra pollinatörer.Utan pollineringen hade vi haft svårt att få fram den mängd mat som krävs för att mätta befolkningen. De vanligaste pollinatörerna är bin, humlor och fjärilar.