Våtmarkspotential för Alvesta kommun

Våtmarkspotential för Alvesta kommun

Alvesta kommun har under några år arbetat med att restaurera den befintliga våtmarken, Svansjön. Arbetet färdigställdes våren 2022 och våtmarken ligger väster om Björnstorps industriområde och är norr om Alvesta tätort. Genom att anlägga våtmarken bidrar man till att minska risken för översvämningar, gynna ett rikt fågel-, växt- och djurliv och minska näringsbelastningen till Sjön Salen och Mörrumsåns vattensystem.

Nu fortsätter arbetet vidare med våtmarker genom att kartlägga vilka platser som bra potential för anläggning och restaurering av våtmarker i kommunen. Under projektet kommer en våtmarksplan tas fram med bredare perspektiv för hela kommunen och många tillrinningsområden till sjön Salen. Projektet förväntas vara klart december 2023.

Vad menas med en våtmark?

Våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan.

Vad har hänt med våtmarkerna?

Under 1800- och 1900-talen sänktes många sjöar, kärr och mossar dikades ut eller fylldes igen. En vanlig orsak var för att skapa mer jordbruksmark eller att öka produktionen i skogen. Övergödande näring från jordbruk är också en orsak till att våtmarker växer igen.

Varför är våtmarker viktiga?

När våtmarkerna försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildning minskar och den biologiska mångfalden utarmas.

LONA

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.