Inventering invasivt främmande arter

Lupiner, invasivt främmande växt

Inventering av invasivt främmande växter

Alvesta kommun kommer under 2023 göra en inventering och kartlägga förekomsten av invasivt främmande växtarter på kommunägd mark, grönytor och anslutande tätortsnära skogar. Detta i ett led för att kunna bekämpa och begränsa vidare spridning på ett effektivt sätt.

Invasivt främmande växtarter (IAS) utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De konkurrerar ut inhemsk flora och fauna och förändrar på så vis ekosystemen och de ekologiska sambanden.

Kartläggningen bidrar till ökad kunskap om de invasiva arternas utbredning i Alvesta, och kommer leda till att ett mer effektivt bekämpningsarbete kan genomföras i fortsättningen. En kartläggning kan även utgöra ett bra underlag för att kunna ta fram en handlingsplan av IAS inom kommunen.

Projektet kommer även innebära ökad kunskap bland egen personal och invånare.

Under inventeringen kommer fynd rapporteras in i artfaktas webbplats och lägga in i kommunens kartsystem i ett GIS-lager.

LONA

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Vad kan du göra?

Läs mer på kommunens informationssida om invasiva arter.