Ängsmatta på Tallvägen

Ängsmatta på Tallvägen

En ängsmatta har anlagts på infiltrationsdiket på Tallvägen i Alvesta tätort. Detta för att gynna våra pollinatörer och bidra till ökad biologisk mångfald!

Infiltrationsdike

När kommunen byggde området såg man till att bygga ett infiltrationsdike för hantera regnvatten (dagvatten). I kommunens VA-policy ska kommunen ta hand om dagvatten så nära källan som möjligt. Dagvattensystemet ska vara utformad så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar begränsas. 

Ny äng

Under hösten 2022 har kommunen anlagt en ängsmatta på 500 kvm över inflitrationsdiket för att försköna ytan. Genom detta projekt stärker kommunen ekosystemtjänster i tätorten.

Ängen är viktig för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Dess artrika miljö bidrar till att naturen är bättre rustad för att klara klimatförändringar. Ängens artrikedom har också en mer direkt nytta för människan genom exempelvis humlornas och binas pollinering av grödor.

LONA

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Före-efter

Bild 1 visar hur det såg ut innan ängsmattan anlades. Bild 2 visar med ängsmatta.