Lägga om dränering?

Funderar du på att lägga om dräneringen på din fastighet? Det är viktigt att dräneringsvattnet kopplas mot rätt ledning i gatan. Då finns det några saker att tänka på.

Varför det är viktigt att koppla dräneringen mot dagvattenledning?

Dräneringsvatten från fastigheter bidrar med mycket rent vatten till spillvattenledningarna. Detta vatten behöver inte renas, utan belastar våra gemensamma reningsverk i onödan, med höga kostnader och risker för samhället och miljön.

Kan vi minska dräneringsvatten i våra spillvattenledningar kan vi inte bara minska kostnaderna för att rena spillvatten, vi kan också minska riskerna för översvämningar på ledningsnätet och i källare. Samt att risken för att orenat spillvatten bräddar ut i vattendrag minskar.

Att tänka på:

  • Ta reda på vart dina ledningar går.
  • Pumpa dräneringsvattnet.
  • Fastighetsägaren äger ledningarna inne på fastighet från förbindelsepunkten i gatan och in i huset.
  • Kontrollera samtidigt övriga ledningar - Behöver dricksvattenledningen bytas? Är spillvattenledningen trasig eller har den problem med rötter?
  • Kontakta kommunen - för att säkerställa att rätt anslutning och dokumentation eller om du har övriga frågor.