Är ditt hus anslutet på rätt sätt?

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att dag- och dräneringsvatten avleds på rätt sätt från din fastighet. Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till kommunala spillvattenledningar. Genom att ta ansvar för dag- och dräneringsvatten från din fastighet kan du minska risken för du eller din granne drabbas av källaröversvämning vid kraftiga regn. Korrekt avledning av dag- och dräneringsvatten minskar belastningen på våra gemensamma reningsverk och pumpstationer samt på miljön.

Varför det är viktigt att åtgärda felkopplat dagvatten

Om volymerna av dag- och dräneringsvatten i spillvattensystemet minskar kan vi minska risken för att fastigheter drabbas av källaröversvämning i samband med kraftiga regn. Vi minskar samtidigt risken för att orenat spillvatten bräddar ut till vattendrag från pumpstationer och reningsverk och konstnaden för drift och underhåll av våra gemensamma VA-anläggningar. Kommunala reningsverk är utformade för att rena spillvatten men inte för att rena dagvatten. Dagvatten som kommer till våra reningsverk medför därmed enbart en onödig belastning, kostnad och risk.

Är ditt hus anslutet på rätt sätt?

Spillvatten, dvs avloppsvatten från toalett, bad, dusch, disk och tvätt ska avledas till kommunens spillvattennät. Dag- och dräneringsvatten ska anslutas till kommunens anläggning för dagvatten via brunn med sandfång eller ska tas omhand lokalt på fastigheten. Om ledningar för dräneringsvatten från husgrunden är belägna lägre ned än fastighetens anslutning mot den kommunala dagvattenanläggningen ska dräneringsvattnet pumpas upp till fastighetens dagvattenledningar. Pumpning av dräneringsvatten minskar generellt risken för fuktproblem hos byggnader eftersom det säkerställer att dagvatten som dämmer i allmän dagvattenledning inte går baklänges mot fastigheten.

Bilden ovan visar en villabostad med källare där dräningsvattnet pumpas upp till en dagvattenbrunn med sandfång i för att därefter avledas till fastighetens anslutning till det kommunala dagvattensystemet. I bilden visas vattenledningar som blå, spillvattenledningar som röda, dagvattenledningar som gröna och ledningar för husgrundsdränering som bruna.

Jag har felkopplade ledningar - vad gör jag?

Felkopplade stuprör

Om ni har takvatten som felaktigt avleds till kommunens ledningsnät för spillvatten åtgärdar ni detta enklast genom att ni kapar av stuprören och förser dem med utkastare. Utkastarna ska leda ut takvattnet på markytor på fastigheten där vattnet kan infiltrera ner i marken. För att inte belasta din husgrund med fukt är det viktigt att ni leder bort takvattnet en bit ifrån huset via en tät ränndal under utkastaren eller via en förlängning på utkastaren. Det är viktigt att ni ser till att proppa den delen av det avkapade stupröret som går ner i marken så att löv, jord och grus inte kan ramla ned där.

 

Felkopplad dränering

I samband med att du dränerar om på fastigheten ska du kontrollera att ditt dagvatten ej avleds till spillvattenförande ledningar. Om det är felkopplat ska du åtgärda detta och se till att ditt dräneringsvatten avleds till system avsett för dagvatten.

Felkopplad spygatt

I källartrapp kan det räcka med att gjuta igen spygatten och bygga tak över trappen med taksprång på minst tio centimeter. Tänk på att vatten inte ska kunna rinna ytledes ner i källartrappen. I garagenedfart ska dessa anslutas till stenkista eller dagvattenanslutning. Tänk på att minska risken för att vatten från gatan inte rinner ner mot garagenedfarten.