Dagvatten

Behov av långsiktigt hållbar dagvattenhantering

Sveriges kommuners behov av att planera och vidta åtgärder för att hanterera dagvattenflöden i våra tätorter och städer har ökat de senaste åren. Vi kan som en följd av klimatförändringar förvänta oss kraftigare regn i framtiden. Samtidigt sker en utveckling mot förtätning av bebyggelse och en ökning av antalet hårdgjorda ytor i våra samhällen. I takt med att kunskapsnivån om miljö- och hälsoskadliga ämnen som finns i dagvattnet ökar, höjs även kraven på mer rening och kontroll. Alvesta kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en övergripande dagvattenplan för kommunen.

Krav på fördröjning av dagvatten vid nybyggnation

Traditionell dagvattenhantering där dagvattnet i huvudsak avleds via slutna ledningssystem har svårt att hantera de stora flöden av dagvatten som uppstår vid skyfall. Genom att infiltrera dagvattnet lokalt där dropparna faller, samt genom att jämna ut och sakta ner dagvattenflödet från anslutna fastigheter kan vi minska risken för bl.a. källaröversvämningar. Lokal hantering av dagvatten är även bättre ur miljösynpunkt då reningen av föroreningar i vattnet förbättras och mekanisk påverkan på vattendrag begränsas.

Vid nybyggnation ställer Alvesta kommun krav, via köpekontrakt och detaljplansbestämmelser, på fördröjning och rening av dagvatten direkt på fastigheten. De krav som ställs vid nybyggnation av villabostäder finns formulerade i skriften "Dag-och dränvattenhantering vid nybyggnation".