Kommunalt avlopp - spillvatten och dagvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten. De båda avloppsvattentyperna har olika behov av rening och ska avledas i skilda system.

Spillvatten är avloppsvatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, och vatten från industrier. Om din bostad är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet för spillvatten transporteras det förorenade spillvattnet via en eller flera pumpstationer till en av våra avloppsreningsanläggningar. Där renas det enligt de krav myndigheterna ställer och släpps därefter ut till våra sjöar och vattendrag igen. Läs mer om kommunens rening av spillvatten här.

Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser, industritomter och andra hårdgjorda ytor. Genom diken eller ledningar förs detta vatten vidare till sjöar och vattendrag.

Dränvatten, även kallat dräneringsvatten, är vatten från mark runt husgrunder och annan mark som dräneras. Dränvatten från fastigheter ska avledas till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Läs mer om kommunens hantering av dagvatten här.