VA-planering

VA-planeringen omfattar hela kommunen, både den allmänna anläggningen inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanför verksamhetsområdet. Syftet är att åstadkomma en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Alvesta kommun.

VA-planeringens olika delar

VA-översikt

En VA-översikt har tagits fram. Det är den första delen i Alvesta kommuns VA-planering. Syftet med VA-översikten är att för vatten- och avloppssituationen i kommunen ge en nulägesbild samt belysa behov av planering och åtgärder.

VA-policy

Med utgångspunkt från VA-översikten har även en VA-policy tagits fram. Den innehåller strategiska ställningstaganden för VA-verksamheten. VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA- planen och med översiktsplanen som helhet.

VA-plan

Slutligen har en VA-plan tagits fram. I VA-planen redovisas ställningstaganden avseende vilka VA-lösningar som ska tillämpas i kommunens olika delar. VA-planen är ett styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Genomförande

Den sista delen i VA-planeringen är själva genomförandet som ska ske genom att de enskilda åtgärderna införlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser behöver avsättas för att de åtgärder och den myndighetsutövning som är en förutsättning för genomförandet. Under varje mandatperiod ska en uppföljning av VA-planen göras.