Påfyllnad och tömning av pool

Fastighetsägaren ansvarar för att påfyllnad av en pool eller badbassäng genomförs på ett sätt som säkerställer att återströmning till det allmänna vattenledningsnätet ej kan ske. Vid tömning ansvarar fastighetsägaren för att poolvattnet inte orsakar problem på grannfastigheter, i det kommunala reningsverket eller för enskilda vattentäkter i närheten.

Påfyllning av pool och badbassäng

Vid påfyllning av pool ska det alltid finnas ett luftgap mellan påfyllningsledningens mynning och vattenytan i poolen. Detta för att förhindra återströmning och förorening sker till det kommunala vattenledningsnätet ifall att trycket i det kommunala ledningsnätet skulle försvinna tillfälligt eller långvarigt.

Tömning av badvatten från pooler och badbassänger

Vattnet bör tömmas ut över den egna gräsmattan, lite i taget i flera omgångar. Då kan marken leda undan vattnet på ett bra sätt. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt. Vänta därför några dagar efter senaste klorering innan vattnet börjar tappas ur på närliggande gräsytor. På det sättet blir skadan för vattenlevande organismer mycket mindre.

Poolvatten som har behandlats med kemikalier bör inte släppas till avloppet, varken spill- eller dagvattenavlopp. Många poolkemikalier är skadliga för vattenlevande organismer. Utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp kan därför slå ut de biologiska reningsfunktionerna i reningsverket. Det leder till problem och ökade kostnader för kommunen. Utsläpp direkt i dagvattenavlopp kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.

Desinfektionsmedel

Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.

Det är inte lämpligt att använda silver som desinfektionsmedel. Dels avdödar det inte virus och dels kan det orsaka stor miljöskada när det släpps ut i naturen.