Taxa för vatten och avlopp

De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. VA-taxan delas upp i anläggningsavgifter och i brukningsavgifter.

Vad är en VA-taxa

Kommunalt VA finansieras av dess användare. Kommunens verksamhet för att leverera rent vatten till och för att omhänderta avloppsvatten från fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter från abonnenterna. Inga skattemedel används. Något vinstintresse får inte förekomma från Alvesta kommuns sida enligt lag. De avgifter som abonnenterna betalar ska endast täcka den faktiska kostnaden för drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar och ledningsnät. 

VA-taxa

Gällande VA-taxa finns tillgänglig i menyn till höger eller kan beställas hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är normalt en engångskostnad som tas ut i samband med att utbyggnad av det allmänna ledningsnätet genomförs till en fastighet. Utökas fastighetens tomtyta, lägenhetsantal eller om användningstypen förändras kan kompletterande anläggningsavgift ibland vara aktuell.  

Kontakta gärna abonnentingenjör på Alvesta kommun för att få en prisuppgift på vad anläggningsgiften blir för en viss fastighet och typ av byggnation. Anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten för en villa med 1000 m2 tomtyta är 172673 kr inkl. moms (enligt VA-taxa 2024).

Brukningsavgift

Brukningsavgifter betalas löpande till kommunen av de som använder kommunalt vatten och spillvatten (avloppsvatten från WC, kök, bad, dusch och tvätt). Brukningsavgifterna består av två fasta avgifter samt av en rörlig avgift. Den rörliga kostnaden  bestäms av antalet kubikmeter fastigheten använder och fastställs med hjälp av en vattenmätare.

Inom tätbebyggda områden där kommunen avvattnar gaturummet, tar kommunen ut fast brukningsavgift för hantering av dagvatten. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan eller exempelvis från tak.

Sammanlagd fast årlig brukningsavgift för en villa med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten: 5107 kr/år inkl. moms enligt VA-taxa för 2024.

Rörlig brukningsavgift ( inkl. moms):

Vatten & avlopp (spillvatten):  44,74 kr/m3 
Vatten: 22,36 kr/m3  
Avlopp (spillvatten):  22,36 kr/m3 

Mer information om brukningsavgifter finns i dokumentet Tarifflista VA 2024. Dokumentet finns tillgängligt i menyn till höger.