Föryngringsavverkning

Information om föryngringsavverkning vid vattenskyddsområde

Runt de områden där kommunen tar ut dricksvatten finns vattenskyddsområden. Dessa är till för att förhindra att vattnet förorenas. Vi vill passa på att informera om vad som är extra värdefullt att tänka på i samband med en avverkning inom vattenskyddsområden för att minimera riskerna.

För att skydda vattentäkterna tillämpas miljöbalkens hänsynsregler (2 kap miljöbalken) och kommunens egna skyddsföreskrifter. Följande försiktighetsåtgärder behöver vidtas inom vattenskyddsområdet:

 • Minst en vecka före arbetena påbörjas bör kommunens tekniska förvaltning eller motsvarande kontaktas för information.
 • Vid olyckor och incidenter kontaktas VA-verket omedelbart. Dagtid kommunens kontaktcenter tel. 0472-150 00 samt kvällar (efter kl. 16) och helger SOS alarm tel. 112.
 • Meddela dem som jobbar med avverkningen att de är i ett vattenskyddsområde och att de bör vara extra försiktiga här.
 • Följ Skogsstyrelsens råd vid avverkning, undvik körskador och lämna en lövridå närmast vattendrag.
 • Ingen markberedning eller framfart av tunga fordon utanför anlagda vägar få ske närmare än 30 meter från brunnarna.
 • Lagring av diesel/oljor m.m. och tankning av arbetsfordon bör göras utanför vattenskyddsområdet.
 • Arbetsfordon bör använda miljövänliga hydrauloljor.
 • Arbetsfordon bör dagligen kontrolleras visuellt i syfte att upptäcka mindre läckage.
 • Maskiner bör placeras utanför vattenskyddsområdet över natten. Maskiner bör ställas upp så att läckage undviks, spillplåt eller gummipresenning bör placeras under maskinerna.
 • Medel för omhändertagande av spill bör finnas tillgängligt vid varje maskin.
 • Plantor som är behandlade med bekämpningsmedel bör inte jord- eller vattenslås inom den primära zonen. Utöver förbudet är det viktigt att stor hänsyns tas vid skogsbruksåtgärder för att undvika att närliggande vattendrag påverkas negativt. Bekämpning inom vattenskyddsområde får inte användas utan tillstånd enligt naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2).
 • Återplantering med plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel bör undvikas.
 • Timmer bör läggas upp utanför vattenskyddsområdet eftersom timmer som ligger upplagd en längre tid kan läcka skadliga ämnen till mark och grundvatten.

Inom alla vattenskyddsområden finns speciella bestämmelser och krav. Dessa föreskrifter kan ställa krav på tillstånd för åtgärder som behöver göras i samband med avverkningen. Vattenskyddsföreskrifter för respektive vattenskyddsområde finns att tillgå via följande länk: https://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Lokala-foreskrifter/.

För mer information kontakta gärna SBF Bygg & Miljö.