Så här fungerar det


Så här fungerar det att få vatten från Bergaåsen:

 

  1. Grundvatten pumpas upp ur brunnar i produktionsområdena Hallsjö norra och mellersta. Det uppumpade vattnet ersätts successivt genom så kallad inducerad infiltration, med vatten från Lagan via stränder och åbotten.
  2. Försurningen i vår natur ställer till mycket och för att få ett bra dricksvatten måste man på konstgjord väg justera vattnets pH-värde och alkalinitet genom tillsats av lut. Detta görs i utpumpningsstationen i Hallsjö, belägen mellan nya och gamla E4:an.
  3. Vattnet leds därifrån vidare till infiltrationsdammar i Hallsjö södra. Här får vattnet långsamt sippra ner genom ett cirka 20 meter tjockt gruslager. Därefter når det grundvattenmagasinet som har ett djup på ytterligare 20 meter. Ur detta pumpas ett nästan färdigt dricksvatten upp som åter leds till utpumpningsstationen.
  4. Vattnet pH-justeras ytterligare med lut. Därefter pumpas det färdiga dricksvattnet mot Växjö.
  5. För att kunna överföra vattnet de 5 milen till Växjö genom de två 500 millimeter grova rören fordras två tryckstegringsstationer på vägen. Den första av dessa är belägen vid rastplats Fenen intill riksväg 25.
  6. Den andra tryckstegringsstationen ligger i Lekaryd och har dessutom funktionen att utgöra anslutningspunkt för Alvesta. Här genomgår vattnet uv-behandling och kan vid behov kloreras.
  7. Överföringsledningarna löper längs norra sidan av riksväg 25 fram till Långstorp där de korsar vägen och går upp på Kvälleberg. I den behandlingsbyggnad som är belägen där finns uv-filter och kloreringsutrustning för distribution till Växjös dricksvattennät.
  8. I anslutning till behandlingsbyggnaden på Kvälleberg finns två högreservoarer med en sammanlagd volym av 22 000 m3, vilket motsvarar en dygnsförbrukning för Växjö och Alvesta.