Kommunalt vatten

Vattnet från kommunens allmänna anläggningar har bra kvalitet. Förvaltningen för samhällsplanering är huvudman för kommunens allmänna vattenanläggningar. Förvaltningen tar regelbundet prover på dricksvattnet, så kallad egenkontroll och vidtar åtgärder om brister upptäcks.

Vattenförsörjning

I Alvesta kommun får alla tätorter sitt dricksvatten från grundvatten. Antingen ur grävda brunnar eller bergbrunnar. Sedan 2009 får Alvesta tätort, Hjortsberga och Blädinge vatten från vattentäkten Bergaåsen som är belägen i Ljungby kommun. I kommunen finns 6 vattenverk som levererar det kommunala vattnet.

Vattentorn

Vattentornet i Alvesta hjälper till att klara av vattenleveranserna och ge jämt tryck när det är hög förbrukning under morgon och kväll. Vattentornet rymmer 900 m3. Det är knappt ett halvt dygns förbrukning. Vattentornet fungerar också som brandreserv och som reserv vid vattenläcka.

Vattentorn finns också i Moheda och Vislanda.

Tillsyn över dricksvattnets kvalitet

Bygg & Miljö har tillsyn över vattenverk som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer samt för alla dricksvattenanläggningar som förser kommersiella och offentliga verksamheter med vatten.

Till kommersiella och offentliga verksamheter räknas camping, gästhamn, servicehem, friluftsanläggningar och liknande inrättningar.