Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär extra besvär och merarbete. Alvesta kommun lägger ner mycket tid på att successivt förbättra avloppsnätet både genom att bygga ut vår dagvattenanläggning där det behövs, underhålla befintliga ledningsnät och med att minska mängden dagvatten som belastar spillvattenledningarna. Men det går tyvärr aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Förebyggande åtgärder

Som fastighetsägare kan du bidra i att minska risken för källaröversvämning på din fastighet och hos andra fastigheter genom att se över att din fastighet inte avleder vatten från stuprör och dräneringsvatten till ledningar som är avsedda för enbart spillvatten. 
För att minska risken för att vatten tränger in via golvbrunnar i din källare kan du installera självstängande eller manuellt reglerbara golvbrunnar eller backventiler.
Genom att pumpa dräneringsvatten från din fastighets husgrund säkerställer du att dräneringsvattnet avleds från din fastighet även när den kommunala dagvattenanläggningen är högt belastad. Mer information om hur dag- och dräneringsvatten ska tas omhand/avledas från hittar du här.

Alvesta kommun ansvarar för att den allmänna dagvattenanläggningen ska klara av att avleda vatten från ett s.k.10-års regn (på vissa nyare dagvattsystem ställs högre funktionskrav på den allmänna anläggningen).

Vart ringer man om man har översvämmad källare?

Felanmälan dygnet runt
Tel. 0472- 150 00

Efter kontorstid kopplas samtalet över till Securitas.