Kommunala riktlinjer och bedömningsgrunder

Riktlinjer för enskilda avlopp i Alvesta kommun

Riktlinjerna antogs av miljönämnden 2006-03-27. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa enhetlighet i bedömning och handläggning, dels att se till att enskilda avlopp uppfyller höga men rimliga krav på miljöskydd, smittskydd, resurshushållning och säker funktion.

Riktlinjerna förtydligar vilka funktions- och reningskrav som ställs på enskilda avloppsanläggningar i kommunen. De tar även upp att gemensamma avloppslösningar bör eftersträvas, hur ofta slamavskiljare bör tömmas m.m.

Riktlinjerna tar även upp hur inventeringen av de enskilda avloppsanläggningarna ska genomföras samt vilka tekniklösningar som bedöms uppfylla reningskraven.

Riktlinjerna finns i sin helhet till höger.

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Material är framtaget gemensamt av länets kommuner samt länsstyrelsen. Bedömningsgrunderna ska användas för att göra en bedömning om hög eller normal skyddsnivå ska gälla vid anläggning av enskilda avlopp.

Av materialet framgår i vilka områden det bör ställas krav på hög skyddsnivå för hälsoskyddet eller miljöskyddet.

Dokumentet finns i sin helhet till höger.