Tillsyn av små avlopp

SBF Bygg & Miljö har som uppdrag att kontrollera små avlopp så att de inte släpper ut avloppsvatten som inte har blivit tillräckligt renat. Som fastighetsägare är det du som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt.

Tillsyn av små avlopp

I Alvesta kommun finns det drygt 2700 små avlopp idag. De började inventeras 2006 och inventeringen blev färdig 2015. Så här långt har ca 75 % av de inventerade avloppen bedömts som underkända. Vill du läsa mer om inventeringen så finns det mer statistik här: Sammanställning över avloppsinventeringen 2006-2015.

Nästa fas är den kontinuerliga tillsynen av de inventerade små avloppen enligt 26 kap 1 § miljöbalken.  SBF Bygg & Miljö har inte haft någon aktiv tillsyn på de små avloppen eller på de gemensamhetsanläggningar som är kopplade till det kommunala ledningsnätet. Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning följs, vilket även innefattar små avloppsanläggningar enligt miljöbalken 9:1-2 §§.

FSP Bygg & Miljö har delat in de berörda fastigheterna i grupper enligt följande:


A – markbaserad rening
B – slutna tankar
C – minireningsverk
D – samfälligheter
E – gemensamhetsanläggningar
F – BDT-avlopp
G – avlopp saknas

Vad är ett godtagbart avlopp?

Bedömningen om ditt avlopp uppfyller kraven på rening görs bland annat med hjälp av de kommunala riktlinjerna antagna av Miljönämnden 2006-03-27. Dessa riktlinjer anger att en godtagbar avloppsanläggning generellt har beslut/tillstånd från kommunen, fungerar som avsett samt är en lämplig avloppslösning på fastigheten.

Små avlopp regleras även i miljöbalken. Enligt miljöbalken får avloppsvatten avledas eller renas endast på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Anläggningen bör även vara anlagd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006. Eftersom varje avloppsanläggning bedöms individuellt kan det dock förekomma avvikelser från de generella kraven.

Avgift

Enligt miljöbalkens 27:e kapitel (27:1 § pkt 1) har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som görs utifrån miljöbalkens tillämpningsområde. För dessa tillsynsärenden tas en timavgift ut. 

Tillsyn 2023

Under 2023 planerar SBF Bygg & Miljö att fortsätta vårt arbete med att besöka de små avlopp som inte besökts på 12 år (ny anläggning), 6-10 år för äldre anläggning eller anläggningar som har uppvisat brister vid tidigare besök. Inom tillsynen finns även några fastigheter med minireningsverk och slutna tankar.

Vi kommer att besöka fastigheter i norra delen av kommunen under våren, och ta den södra delen under hösten.

 Kort bildspel om tillsynen