Ansökan & anmälan

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Nämnden för Myndighetsutövning.

Bild på infiltrationDet innebär att en skriftlig ansökan ska lämnas in till SBF Bygg & Miljö och att ett beslut krävs innan arbetet påbörjas. För vissa typer av anläggningar krävs inte tillstånd men däremot en skriftlig anmälan.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

Handläggningen för enskilda avloppsanläggningar är avgiftsbelagd.

När krävs ansökan?

 • Ny avloppsanläggning för WC och BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning
 • Inom vissa områden i kommunen krävs tillstånd även för BDT, se de lokala hälsoskyddsföreskrifter(§ 2) till höger.

När krävs anmälan?

 • Ny avloppsanläggning för endast BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ändring av avloppsanläggning för endast BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Ändring av avloppsanläggning med eller utan WC (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning men ingen ändring av plats eller teknik)
 • Anläggning utan vattentoalett(t.ex. torr-, förbrännings, mulltoaletter)

Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Med ansökningsblanketten ska en ritning bifogas, skala 1:400 – 1:1000. Karta över din fastighet kan beställas hos SBF Bygg & Miljö.

Ritningen ska innehålla:

 • Fastighetsgränser och byggnader
 • Placering av egen vattenbrunn
 • Andra vattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen
 • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration)
 • Diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen
 • Eventuell avledning av dräneringsvatten från hus och tomt
 • Väg för slamtömningsfordon
 • Från 2023-01-01 vill vi ha resultat från ett nytaget perkolationstest, som bifogas ansökan.

Exempel

Bifoga även intyg från markägaren om avloppsanläggningen förläggs utanför den egna fastigheten.

Då avloppsanläggningen kommer att placeras på annans fastighet rekommenderas att alltid upprätta servitut. Du kan läsa mer om servitut på lantmäteriets hemsida.

Tänk på att en ofullständigt ifylld ansökan/anmälan kan innebära längre handläggningstid.

Anlägga avlopp utan tillstånd

Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan måste betala en miljösanktionsavgift (enligt bilagan till förordning om miljösanktionsavgift, SFS 1998:950) på:

 • 5 000 kronor om man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävts,
 • 3 000 kronor om man utan tillstånd anslutit en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och
 • 3 000 kronor om man utan att ha gjort en anmälan inrättat en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs