Enskilt avlopp

Enskilt avlopp är ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av enskilt avlopp.

Bild på infiltrationsanläggning

I Alvesta kommun finns drygt 2700 enskilda avloppsanläggningar.

I hela Sverige har bara 10% av hushållen enskilt avlopp men ändå släpper dessa ut lika mycket övergödande ämnen som övriga 90% som är anslutna till kommunalt reningsverk. Detta beror på att många av de enskilda avloppen är gamla och renar dåligt.

Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag.

Om vi inte renade våra enskilda avlopp alls skulle betydligt fler av våra sjöar tvingas beläggas med badförbud och på sikt också växa igen. Om vi å andra sidan renade våra enskilda avlopp bra skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitet förbättras avsevärt.

Avloppsguiden

Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till både fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet.

Avloppsguiden finansieras av de kommuner som går in som medlemmar. SBF Bygg & Miljö i Alvesta är sedan februari 2006 medlemmar i Avloppsguiden.

Läs mer på avloppsguidens hemsida.

Att anlägga avlopp i Alvesta

Ett litet bildspel för att hjälpa er