Vattenuttag från sjöar, vattendrag och grundvatten

Vattenuttag är en vattenverksamhet som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten.

Anmälan och ansökan om tillstånd

  • För att få göra vattenuttag från sjöar, vattendrag och grundvatten krävs tillstånd.
  • För uttag av grundvatten behöver du nästan alltid tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
  • För vattenuttag från ytvatten behöver du antingen tillstånd från mark- och miljödomstolen eller göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen innan du börjar med vattenuttaget.

För mindre ytvattenuttag som inte har betydande påverkan på miljön, närliggande fastigheter eller annan verksamhet, kan en anmälan till Länsstyrelsen vara tillräcklig. Som mindre ytvattenuttag räknas:

  • Uttag av högst 600 kubikmeter per dygn men högst 100 000 kubikmeter per år från ett vattendrag.
  • Uttag av högst 1 000 kubikmeter per dygn men högst 200 000 kubikmeter per år från ett annat vattenområde än vattendrag.

Undantag från krav på tillstånd

Det finns undantag från tillstånds- och anmälningsplikten för ett vattenuttag och det är:

  • Om vattenuttaget är för husbehov som dricksvatten till människor och sällskapsdjur, matlagning, dusch, tvätt och rengöring, vattning av trädgård för eget behov, till exempel trädgårdsland. Observera att vattning av gräsmattor inte räknas som husbehov.
  • om vattenuttaget är till en jordbruksfastighet, som dricksvatten till kreatur. Däremot kräver vattenuttag till exempelvis grödor anmälan eller tillstånd.
  • om det är uppenbart att vattenuttaget inte påverkar allmänna eller enskilda intressen. Till exempel kommunala dricksvattentäkter, olika arter som fisk och musslor, vattenmiljön eller grannars brunnar. Du som utför åtgärden har ansvar för att visa att undantaget inte påverkar några allmänna eller enskilda intressen negativt.

Allmänna hänsynsregler och egenkontroll


Alla som gör ett vattenuttag behöver följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, de säger bland att verksamheten inte får medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Exempelvis behöver flödet i ett vattendrag uppgå till minst medellågvattenföringen (eller 30 % av medelvattenföringen) för att ekologiska funktioner i vattendraget ska kunna bibehållas. Vid så låga flöden kan därför ett vattenuttag inte göras i vattendraget utan att värdena i vattnet påverkas negativt. Vid en anmälan om vattenverksamhet är de allmänna hänsynsreglerna en del av länsstyrelsens bedömning för vattenuttagets påverkan.
Om du har ett tillstånd för vattenuttag ska du i första hand följa tillståndet, ett tillstånd gäller gentemot andra intressen i de delar som har prövats.
Du är också alltid skyldig att följa upp din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Det innebär att du regelbundet ska följa upp var, när och hur mycket vatten som du har tagit ut. Dessa uppgifter ska kunna redovisas om länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet begär detta.

Mer information

Du hittar mer information på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg på sidorna
Anmälan om vattenverksamhet och Vattenuttag.
Lagstiftning
Miljöbalken, kapitel 11, paragraferna 9 och 11-12.
De allmänna hänsynsreglerna finns i miljöbalken, kapitel 2