Enskilda brunnars vattenkvalitet i Alvesta kommun

Bild på vattenbrunnDå fastighetsägare lämnar sitt brunnsvatten för analys kommer en kopia av resultatet till SBF Bygg & Miljö.

Dessa analysresultat har sammanställts för åren 1985 till 2006 för att ge en bild över vattnets kvalitet inom kommunen.

Några av de parametrar som har utvärderats är järn, mangan, flourid, nitrat, nitrit, radon, pH och alkalinitet.

Sammanfattning

Största problemet med vattenkvaliteten i kommunen är relaterat till surt grundvatten, vilket kan ge problem med utfällning av metaller såsom koppar. Det är främst grävda brunnar som har problem med surt dricksvatten.

Höga järn- och manganhalter är ett annat vanligt kvalitetsproblem i kommunen. Detta yttrar sig i att vattnet färgas brunt-svart vilket kan ge missfärgningar på tvätt och porslin.

Radon förekommer främst i djupborrade brunnar och i områden med uranrika berggrunder som granit eller porfyr.

Läs hela sammanställningen

Här nedan kan du läsa den fullständiga sammanställningen om enskilda brunnars vattenkvalitet i Alvesta kommun.

Här finns även kartor för de olika parametrarna som illustrerar var proverna är tagna samt om de bedömts som tjänliga eller inte. Bedömningarna är gjorda utifrån de riktvärden som Socialstyrelsen (i vissa fall Naturvårdsverket) ger ut.

Längst ner ligger en karta som visar på olika riskområden för radon inom kommunen (Bilaga 12).

Fullständiga sammanfattningen (pdf på 236 KB)

Bilaga 1 - pH
Bilaga 2 - Alkalinitet
Bilaga 3 - Järn
Bilaga 4 - Mangan
Bilaga 5 - Redox
Bilaga 6- Fluorid (enligt socialstyrelsens riktvärden)
Bilaga 7 - Fluorid (enligt naturvårdsverkets bedömningsgruner)
Bilaga 8 - Nitrat (enligt socialstyrelsens riktvärden)
Bilaga 9 - Nitrat (enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder)
Bilaga 10 - Nitrit
Bilaga 11 - Radon
Bilaga 12 - Riskområden för radon