Trafikstrategi

Trafikstrategin syftar till att ange styrande riktlinjer och trafiksystemets utveckling, samt till att förbättra samordningen av fysisk planering och trafikplanering.

Trafikstrategin ligger till grund för fortsatt arbete med målformuleringar genom planer och program.

Du hittar Trafikstrategin under relaterad information till höger.