Enskilda vägar

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället av en samfällighetsförening eller enskilda markägare.

I Alvesta kommun finns det fem vägföreningar som fungerar som väghållare för de vägar som erhåller statligt driftbidrag från Trafikverket. Alvesta kommun betalar också ut ett kommunalt driftbidrag till dessa vägar.

De fem vägföreningarna är Alvesta, Moheda, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås. Tillsammans är de väghållare för ca 50 mil väg.Karta som visaransvarsområden för vägföreningarna i Alvesta kommunAlvesta kommun betalar också ut ett enkronorsbidrag till personer som är permanentboende på enskilda vägar som är längre än 400 meter men kortare än 1000 meter. Det bidrag som betalas ut är 1 krona per meter väg. Anser ni er berättigade till detta bidrag och vill få frågan prövad kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post kommunen@alvesta.se .