Vinterväghållning

Vinterväghållning

Snöröjning och halkbekämpning är en viktig service för alla i vår kommun.

Det är förvaltningen för samhällsplanering som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gator, gång- och cykelvägar. Vintertid finns beredskap dygnet runt.

Målet är att gång- och cykelvägar, gångbanor och matargator ska vara godtagbart framkomliga senast arton timmar efter att snöfall har upphört.

Vid halka utförs halkbekämpning på gång- och cykelvägar, gångbanor och matargator senast tolv timmar efter att halkan uppstått. De halkbekämpningsmetoder som används är salt, saltinblandad sand och makadam.