Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

 

Allmänt

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Hur söker jag parkeringstillstånd?

Du ska lämna in din ansökan hos den kommun du är bokförd. Det är viktigt att ansökan  är korrekt ifylld med namnteckning, datum, och ort. Till detta bifogar du ett läkarintyg samt ett foto i passformat.

I Alvesta kommun finns ansökningspapper att hämta ut i receptionen i kommunhuset. Det går också att kontakta tekniska kontoret för att få papper hemskickade.

I normalfallet är det en handläggningstid på 2 veckor, men vid semestertider kan det bli något längre.

Alvesta kommun handlägger nu även ansökningar för folkbokförda i Lessebo kommun.

 

Vem kan erhålla parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand grundas på förmågan att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel.
 • För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Att passagerare är rullstolsburen utgör således inte automatiska skäl att få ett parkeringstillstånd.
 • Har du psykiska problem (t.ex. fobier), så kan du endast få tillstånd om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyget ska vara utfärdat av en läkare med specialistkompetens i psykiatri, och intyget ska utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.

 

Exempel på situationer där ni inte kan få tillstånd:

 • Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • Du har nedsatt synförmåga, men inte något rörelsehinder.
 • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
 • Du har svårigheter att dig in och ut ur bilen.
 • Du har svårigheter att bära.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag (<6 månader)

Giltlighet

Parkeringstillståndet ger rätt att:

  Parkera under högst tre timmar i följd där lokal föreskrift förbjuder parkering.Parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.Parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten i mer än tre timmar och mindre än 24 timmar.Parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats reserverad för visst ändamål, t.ex. lastzon eller taxizon.ÖvrigtParkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.Förlust eller stöld av parkeringstillstånd anmäls till kommunen som kan utfärda ett nytt. Förlorat eller stulet kort ska polisanmälas och spärras av kommunen. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som har utfärdat tillståndet.Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller på ett sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.