Klipp häcken

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På bilderna nedan redovisas den sikt som normalt behövs i några typer av korsningar. Inom de markerade "sikttrianglarna" ska häckar och buskar vara högst 80 cm.

Utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.


Tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna eller träden för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanter. Vi rekommenderar minst 2,5 meter för gångbana, 3,2 meter för cykelväg och 4,6 meter för körbana.

 

Nyplantering

Vid nyplantering av växter ska plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd eller buskar ska planteras minst cirka 2 meter innanför tomtgränsen.

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas." PBL 8 kap 15 §.

Har du tänkt på att...

  • små barn inte syns om din häck är för hög
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, t ex stoppskyltar, inte syns.