Trafik & vägar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator och torg, så att du kan färdas säkert med bil, buss, cykel eller till fots.

Trafiksystemet och resandet i Alvesta kommun ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Ett miljömässigt hållbart trafiksystem är yteffektivt, genereerar små utsläppsmängder och förbrukar lite resurser. Det främjar andra transportmedel än bil och utnyttjar befintlig infrastruktur så långt det är möjligt.

Ett socialt hållbart trafiksystem är säkert och tillgängligt för alla, främjar en god hälsa och bidrar till attraktiva livsmiljöer i såväl tätort som landsbygden.

Ett ekonomiskt hållbart trafiksystem är effektivt och långsiktigt. Det utnyttjar befintlig infrastruktur på ett bra sätt och gör samhällets funktioner tillgängliga.