Nedtagning av träd

Kommunen har riktlinjer för nedtagning av träd på kommunal mark.

Alla träd som står på kommunägd mark handhas av Förvaltningen för samhällsplanering/Mark. Större skogsområden sköts av upphandlad skogsförvaltare i enlighet med en skogsbruksplan som Skogsstyrelsen har upprättat. Enstaka träd som enskilda vill ta ned får bedömas från fall till fall. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd.

Vid bedömningen tas hänsyn enligt nedan.

Hänsyn tas till:

  • Om träd är farligt för husägaren/allmänheten eller det finns risk för stormskador.
  • Hur påverkas landskapsbilden och grannen om vi fäller efter önskemål.
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen, tillväxt av sly m.m.
  • Om trädet är skyddsvärt, t ex ek och ädellöv.
  • Vid önskemål om nedtagning av träd för solcellspaneler kommer bedömning att ske före och efter att anläggningen tagits i bruk.

Hänsyn tas inte till:

  • Att löv från kommunens träd blåser in på privat mark.
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
  • Att träd skuggar på uteplats o dyl.
  • Att träd skymmer utsikt.
  • Bär, frukter och pollen.

 

Om du vill ansöka om nedfällning av träd gör du det enklast via e-tjänsten ”Ansökan om trädfällning". Du hittar tjänsten i vår e-tjänstportal eller genom att följa länken: https://etjanster.alvesta.se/ansokan-tradfallning.