Vattenkvalité Norra Salen

Flygfoto över norra Salen

Vattenkvalité Norra Salen

Nu är rapporten "Norra Salen - fördjupad undersökning och inledande åtgärdsplanering" färdigställd.

På uppdrag av Alvesta kommun har en projektplan med målsättning att förbättra övergödningssituationen i Norra Salen och på sikt uppnå ”god ekologisk status” i sjön tagits fram av Alcontrol i samarbete med Naturcentrum. Konsulterna har nu redovisat resultaten från projektets första etapp i en rapport, finansierad av Alvesta kommun med bidrag från statligt LOVA-stöd och Mörrumsåns Vattenråd. I denna etapp har förhållandena kring Norra Salen klargjorts, som underlag för projektets fortsatta inriktning. Arbetet påbörjades sommaren 2015 med utökad provtagning i Norra Salen och vissa betydande tillflöden. I rapporten ingår också planering av föreslagna vattenvårdsåtgärder inom ett mindre område i nedre Skaddeån.

Rapporten visar bland annat att den externa belastningen av fosfor har störst betydelse för fosforhalterna i norra Salen. Skaddeån och Lekarydsån står för största delen. Läckaget av fosfor från Norra Salens sediment bedöms vara av mindre betydelse för sjöns övergödningssituation. En stor del av den interna fosforbelastningen kan härledas till då sedimentet sätts i rörelse i sjön i samband med kraftig vind- och vågpåverkan. Detta har också betydelse för uppgrundningen och igenväxningen av sjöns grunda vikar. Beräkningar visar att åtgärder mot den externa belastningen (t ex skapande av våtmarker som fosforfällor) kommer att ha positiva effekter på sjön. Rapporten återfinns under relaterad information till höger på sidan.