VA-ledningsarbeten på Mäster Osbecks väg och Rökesvens väg

Ett VA-ledningsarbete på Mäster Osbecks väg och Rökesvens väg pågår. Arbetet med Rökesvens väg är klart, asfaltering kommer ske under våren 2023. Arbetet på Mäster Osbecks väg planerar att starta under oktober. Arbetet omfattar förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten samt en utbyggnad av ledningsnät för dagvatten i området.

Arbetsområde för ledningarbetet visas med röd linjemarkering i bilden nedan.Arbetsområde för ledningsarbete vid Mäster Osbecks väg och Rökesvens väg
Ledningsarbetet kommer att påverka trafiksituationen i området. Dialog kommer föras på plats för att lösa in- och utfart från fastigheter. I omgångar kommer omledning av trafik att ske via genomfart genom parken över till Lantmannavägen, se röd markering i bild nedan.Omledning av trafik vid ledningsarbete vid Mäster Osbecks väg och Rökesvens väg

Under v. 19 kommer en inventering av hur dagvatten avleds från fastigheter som är belägna intill arbetsområdet för ledningsarbetet att påbörjas. Inventeringen genomförs för att upptäcka felanslutningar av dagvatten till spillvattenledningar. Under inventeringen kontrolleras hur avledning sker till det allmänna ledningsnätet genom att färgat vatten spolas i stuprör och dagvattenbrunnar. Vi kommer behöva gå in på fastigheter som ska inventeras för att utföra kontrollen. Om vi behöver komma in i erat hus för att kunna faställa hur avledning sker kontaktas ni och vi bokar tid för detta. Resultatet av inventeringen samt eventuella åtgärder som ni måste göra kommer att meddelas skriftligt till er efter att vårt arbete i gatan är klart. Information om hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras på fastigheter hittar du här på kommunens hemsida

Vattenleveransen kan påverkas under ledningsarbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen, via SMS. 
Har Ni inte registrerat mobilnummer på er adress? - Registrera ert mobilnummer här på hemsidan.