VA-ledningsarbete Masugnsvägen, Torpsbruk

Alvesta kommun ska byta ut gamla ledningar och anlägga dagvattenledningar i området kring Masugnsvägen och Lyckevägen i Torpsbruk. Arbetet kommer påbörjas v. 8 och beräknas därefter pågå i tio veckor. Dialog med direkt berörda fastighetsägare om trafiksituationen förs på plats.

Arbetsområdet för ledningsarbetet är markerat i rött i bilden nedan. Dialog kommer föras med direkt berörda fastigheter för att lösa in- och utfart till deras fastigheter under byggtiden.Arbetsområde för ledningsarbete Masugnsvägen

Arbetet är utfört från Alvesta kommuns del. Eon ska schakta ner el-ledningar i området. Asfaltering kommer genomföras våren 2023.