VA-ledingsarbete Stenlyckegatan, Alvesta

Alvesta kommun ska byta ut gamla ledningar och anlägga dagvattenledningar i området. Arbetet kommer påbörjas v. 32 och beräknas därefter pågå i tre veckor. Dialog med direkt berörda fastighetsägare om trafiksituationen förs på plats.

Arbetsområdet för ledningsarbetet är markerat i rött i bilden nedan. Väg som öppnas för trafik i blått.