VA-ledningsarbeten på Tennisvägen, Lönashult

Ledningsnätet för VA byts ut och byggs ut för att säkerställa god spillvattenhantering i Lönashult.

Spillvattenledningen till befintliga reningsverket läggs om och dricksvattennätet byggs ut för att kunna förse reningsverket med dricksvatten av god kvalité.

Tennisvägen kommer att vara avstängd för biltrafik. 

Arbetet beräknas pågå mars ut.