VA-ledningsarbeten, Lekarydsvägen 2-8

Förnyelse av vatten och avlopp på Lekarydsvägen och nyläggning av dagvatten.

Arbetet med att förnya ledningenätet för dricksvatten och spillvatten påbörjas under september. 

Arbetet kommer innebär att dricksvattenledningar och spillvattenledningar byts ut till nya och dagvattenledning anläggs för att kunna ta hand om dagvatten från fastigheter och gata.

Arbetsområdet är markerat med rött raster och tillfälliga parkeringar för boende på nummer 4 och 6 markerat med grönt.

Ledningsarbetet kommer att påverka trafiksituationen i området. Dialog kommer föras på plats för att lösa in- och utfart från fastigheter.

Arbetet beräknas pågå ca 5 veckor.

Vattenleveransen kan påverkas under ledningsbaretets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen, via SMS.

Har Ni inte registrerat mobilnummer på er adress? - Registerar ert mobilnummer här på hemsidan.