VA-ledningsarbeten, Lekarydsvägen 20-38

Förnyelse av dricksvatten- och spillvatten-ledningar i Lekarydsvägen.

Arbetet med att förnya ledningenätet för dricksvatten och spillvatten påbörjas under november. 

Arbetet kommer innebär att dricksvattenledningar och spillvattenledningar byts ut till nya och dagvattenledningar kontrolleras för att säkerställa att alla fastigheter har möjlighet att ta hand om sitt dagvatten.