VA arbete i Blädinge Stationssamhälle

Under vecka 45 kommer Alvesta kommun att påbörja arbete med att lägga om VA-ledningar i delar av Blädinge Stationssamhälle.  Vattenledningar kommer bytas ut, och dagvattenledningar kommer anläggas för omhändertagande av dagvatten vid behov. Ledningsarbetet kommer att påverka trafiksituationen i området. Dialog kommer genomföras på plats för att lösa in och utfart från fastigheter. Arbetet beräknas pågå i 10 veckor.

I samband med att kommunens ledningsarbete utförs kommer en inventering genomföras av hur dagvatten avleds från de fastigheter som är belägna intill arbetsområdet för ledningsarbetet. Inventeringen genomförs för att upptäcka felanslutningar av dagvatten till spillvattenledningar. Information om hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras på fastigheter hittar du här på kommunens hemsida

Vattenleveransen kan påverkas under arbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen.