Utbyggnad av ledningsnät för dagvatten på Sundvägen, Torne

Alvesta kommun bygger ut nya huvudledningar för dagvatten och en servisanslutning fram till varje fastighet på Sundvägen. Arbetet beräknas vara klart februari/mars 2021 (tidplanen påverkas av vädret). Arbetet kommer medföra viss störning i trafiken på Sundvägen.

Efter arbetet är utfört kommer fastigheters anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet att inventeras. Mer information kommer att skickas ut till fastighetsägarna inför att inventeringen ska genomföras. Kommunen kommer inte att ta ut någon avgift för de nya serviser som anläggs fram till fastigheter. Om det däremot vid inventeringen visar sig att dagvatten från en fastighet avleds till ledning avsedd för spillvatten kommer krav att ställas till fastighetsägaren om att de ska åtgärda felkopplingen. Dagvatten ska avledas mot fastighetens dagvattenservis eller ska det tas omhand på fastigheten. Mer information om hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras på fastigheter hittar du här på kommunens hemsida.

I samband med utbyggnaden av ledningsnät för dagvatten kommer Sundvägen att få ny beläggning. Utförande entreprenör är Mark & Miljö.