Överföringsledning Torne-Grimslöv

Vatten- och spillvattenledningar mellan Torne och Grimslöv samt gång och cykelväg genom Hunna

Alvesta kommun har beslutat att lägga ned Torne avloppsreningsverk och istället pumpa avloppsvattnet till Grimslöv. Man har i olika utredningar kommit fram till att detta är en mer långsiktig lösning än att bygga om befintligt verk. I samband med detta läggs även ledningar för dricksvatten från Grimslöv till Torne. Samtidigt som man förlägger ledningarna passar man på att bygga en gång och cykelväg längs delar av vägen mellan Torne och Grimslöv.

 Arbetet med ledningarna och gång- & cykelvägen kommer att starta i början av 2020 och beräknas att vara klara i början av 2021. Entreprenör för jobbet är Älmby Entreprenad AB. Boende längs med sträckan som ej är anslutna till kommunalt vatten och spillvatten kommer att få möjligheten att göra detta. (Är ni intresserade kontakta Johanna Valtersson på Alvesta kommun 0472-150 00.)

Nedan ser ni en karta över vart gång och cykelvägen kommer gå, vatten- och spilledningarna kommer till större delen följa det gamla smalspåret.