Ledningsarbeten på Tors väg, Alvesta

Alvesta kommun kommer under v. 14 påbörja ett ledningsarbete på på Tors väg och vid Gröna gatan 15, 17 och 19 i Alvesta. Befintligt ledningsnät för vatten kommer att läggas om och dagvattenserviser kommer att anläggas till fastigheter som idag saknar separat dagvattenanslutning. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2021. Arbetet kommer medföra viss störning i trafiken på Tors väg och Gröna gatan.

I samband med att kommunens ledningsarbete utförs kommer en inventering genomföras av hur dagvatten avleds från de fastigheter som är belägna intill arbetsområdet för ledningsarbetet (se grön markering i bild nedan). Inventeringen genomförs för att upptäcka felanslutningar av dagvatten till spillvattenledningar. Information om hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras på fastigheter hittar du här på kommunens hemsida. 

Vattenleveransen kan påverkas under arbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstäningen.

Omfattning ledningsarbete Tors väg