Ledningsarbeten på Västregårdsvägen, Hjortsberga

Alvesta kommun kommer under v. 22 att påbörja ett ledningsarbete på Västregårdsvägen i Hjortsberga. Befintligt ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att läggs om och ledningsnät för dagvatten kommer att byggas ut i området. Kommunen kommer anlägga dagvattenserviser fram till fastighetsgräns till de fastigheter som idag saknar en förbindelsepunkt för dagvatten. Arbetet beräknas vara klart i slutet av  v. 28. Arbetet kommer att medföra en viss störning i trafiken på Västregårdsvägen och Åredavägen.

Innan ledningsarbetet startar kommer en inventering genomföras av hur dagvatten avleds från de fastigheter som är belägna intill arbetsområdet för ledningsarbetet. Inventeringen genomförs för att upptäcka felanslutningar av dagvatten till spillvattenledningar. 
Information om hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras på fastigheter hittar du här på kommunens hemsida.
I bilden nedan visas arbetsområdet för ledningsarbetet med blå linje. Grön punktmarkering visar vilka fastigheter som inventering över avledning av dagvatten kommer att genomföras på.

Vattenleveransen kan påverkas under ledningsarbetets gång. Innan eventuella avstängningar av vattnet genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen.

Arbetsområde för ledningsarbete vid Västregårdsvägen