Ledningsarbete på Lantmannavägen Alvesta

Alvesta kommun kommer under vecka 35 att påbörja ett arbete med att byta ut gamla vatten, spill och dagvattenledning på Lantmannavägen i Alvesta. Arbetet kommer troligtvis vara klart v. 43.

Omläggning av kommunens huvudledningar på del av Lantmannavägen samt
kommunens servisledningar till fastigheterna som är anslutna längs denna
sträcka kommer att genomföras, se bilden nedan. Berörda adresser är: Lantmannavägen 1, 5, 7, 9, Odalvägen 4, 7, Lunnagårdsvägen
15.

Vattenleveransen kan påverkas under arbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för detta via lappar i brevlådan. In och utfart från fastigheter kommer att lösas i samråd på plats.

I samband med att Alvesta kommun lägger om servisledningar mot fastigheter kommer vi att inventera hur dag- och dränvatten avleds till kommunens VA-anläggning från fastigheterna.
Inventeringen genomförs för att upptäcka eventuella felanslutningar. Mer information om hur dag- och dränvatten får vara kopplat till kommunens VA-anläggning hittar du här.