Ledningsarbete på Nygatan i Lidnäs

Alvesta kommun kommer under vecka 40 att påbörja ett arbete med att byta ut gamla vattenledningar och anlägga nya dagvattenledningar på Nygatan i Lidnäs. Arbetet beräknas pågå i sju veckor.

Ledningsarbetet berör fastigheter i Lidnäs med adress Nygatan 3-12. Arbetsområdet för ledningsarbetet är markerat i blått i kartan nedan.

För vatten läggs befintlig huvudledning och befintliga servisledningar till fastigheterna i arbetsområdet om. Vid anläggning av ny huvudledning för dagvatten anläggs även servisledningar och en förbindelsepunkt för dagvatten till varje fastighet. Den servisledning för dagvatten som anläggs till fastigheterna är till för att ta hand om dagvatten (regn, smältvatten och dräneringsvatten) från fastigheten.
Förbindelsepunkten är den punkt där ansvaret för ledningarna övergår från kommunala nätet till fastighetsägare. Vanligtvis ligger förbindelsepunkten 0,5 m utanför fastighetsgränsen.Arbetsområde för ledningsarbete på Nygatan i Lidnäs

Vattenleveransen kan påverkas under arbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för detta via lappar i brevlådan. In- och utfart från fastigheter kommer att lösas i samråd på plats.

I samband med att Alvesta kommun lägger om servisledningar mot fastigheter kommer vi att inventera hur dag- och dränvatten avleds från fastigheterna. Inventeringen genomförs för att upptäcka eventuella felanslutningar av dagvatten till spillvattenledningar. Mer information om hur dag- och dränvatten får vara kopplat till kommunens VA-anläggning hittar du här.