Hur saneringen går till

Hur går saneringen till?

Under 2011 utfördes första etappen av saneringen, vilket innebar schaktsanering av området vid lekplatsen vid Villagatan. Vid olyckan 1958 ska, enligt vittnesuppgifter, en sjö av drivmedel ha skapats över lekplatsområdet. Schaktsaneringen 2011 resulterade i att cirka 4 900 ton jordmassor transporterades bort från området för att ersättas med rena jordmassor.

I samband med schaktsaneringen byttes en gammal dagvattenledning ut. Ledningen, vilken leder vatten från anläggningsområdet ner till ledningsnätet i Moheda samhälle, ersattes med en ny och tät ledning för att förhindra att dagvattenledningen utgör en eventuell spridningsväg för föroreningar.

Fortsatt sanering

Resterande tre områden (område B, C och D) är belägna närmare berget och ska saneras med andra metoder. Område C och D sanerades mellan december 2013 till februari 2014. Område B kommer enligt plan att saneras under hösten 2015. 

Du kan läsa mer och ta del av planeringen och saneringsmetoder i filerna till höger.