Sevesoanläggningar

I Alvesta kommun har vi en verksamhet som räknas som sevesoanläggning. Bergtäkten i Villarp där Johanssons Berg i Heljalt AB är verksamhetsutövare. Anläggningen omfattas av den lägre kravnivån.

Anläggningarna som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Sevesolagen. Det finns två gränsnivåer, den högre och den lägre nivån.  Anläggningar som omfattas av högre kravnivån ställs det högre krav på, de ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerthetsarbetet mer detaljerat. Vidare är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar och tas fram i samråd med verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen.  Mer information om Sevesolagstiftningen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s hemsida. Länk till: www.msb.se.

Kravnivåer

Beskrivning av lägre kravnivån

Företag som tillhör den lägre kravnivån enligt Seveso är skyldiga att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Vidare ska företaget skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Företag som omfattas av den lägre kravnivån ska informera allmänheten om riskerna och förebyggande åtgärder som de vidtagit via kommunens hemsida.

Beskrivning av den högre kravnivån

De företag som omfattas av den högre kravnivån skall utöver kraven enligt den lägre kravnivån redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. I säkerhetsrapporten ska det finnas en beskrivning av verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesplan vid en allvarlig kemikalieolycka.

Från och med första juni 2015 ska företag som omfattas av lägre och högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen utöver ovanstående informera de personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet om riskerna som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera vid en olycka.

Företag som omfattas av den lägre kravnivån gör detta via kommunens hemsida. De företag som omfattas av den högre kravnivån informerar dessutom allmänheten genom en folder som ges ut vart femte år.

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA).

Lokalisering

Sevesoanläggning i Alvesta kommun Figur 1.
Alvesta Bergtäkt markerad med röd cirkel

Bergtäkten ligger strategiskt placerad mellan tätorterna Växjö, Värnamo och Alvesta/Växjö. Det är få närboende till verksamheten.

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare: Johanssons Berg i Heljalt AB

Verksamhetsadress: Villarp 1:7 och Hjortsberga-Hult 6:1 Alvesta kommun Utdelningsadress: Åsbovägen 201 284 92 PERSTORP

Telefonnummer: 0435-321 26

 Företags- och verksamhetsbeskrivning

Bolaget producerar och tillhandahåller berg- och grusmaterial till framförallt olika former av anläggningsarbeten. Täkten i Villarp/Hjortsberga-Hult försörjer huvudsakligen området i och omkring Alvesta, Värnamo, Ljungby och Växjö med dess omland.

Som ett led i produktionen sker borrning och sprängning av fast berg. Arbetet genomförs av underentreprenör. Processen börjar med att berget som skall sprängas besiktigas av borr- och sprängpersonal. Med ledning av tidigare utförda sprängningar på platsen samt uppgifter om avstånd till närmast liggande byggnader planeras borrnings- och sprängningsarbetet. Hänsyn tas till påverkan på omgivningarna från vibrationer och kastrisker.

Hålen, ofta omkring 90 mm diameter men ibland mindre, borras ner till nästa så kallade pallbotten (vanligast ca 16 meter) samt underborrning ca 1,5 m. Borrning sker med ljuddämpade berg-borrmaskiner, typ Atlas Copco eller likvärdig. Damm vid borrning minimeras genom att dammsugare är monterad på borraggregatet.

För tändning av sprängladdningen används ett icke-elektriskt kopplingssystem av stötvågstyp som ger en väl kontrollerad intervallföljd där separata intervalltider kan ställas in för varje borrhål. Markstötvågen portioneras ut i omgivningen i mindre pulser och den största samverkande laddningen är lika med den största enskilda laddningen, vanligen bottenladdningen, i ett borrhål.

Vid vissa tillfällen sker mindre sprängningar för sönderdelning av stora stenblock (sk skut) eller för att bereda nya arbetsytor.

 Farliga ämnen

Sprängämnen: I täkten produceras förädlade bergmaterialprodukter. Losshållningen sker genom sprängning. Sprängämne finns i många olika blandningar och utseende men ämnet som används absolut mest i täkten är av typen bulkemulsion. Detta innebär att olika ämnen som var för sig är icke-explosiva blandas och blir explosiva först när de är på platsen där sprängning ska ske. Detta innebär en större säkerhet vid hantering och transport.

Diesel/Eldningsolja: Diesel och eldningsolja är lättare oljor som är brandfarliga, men relativt svåra att antända. Diesel och eldningsolja är cancerframkallande och vid förtäring kan det vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Små mängder räcker för att förorena dricksvatten, en deciliter av diesel eller eldningsolja räcker till att förorena tiotusen kubikmeter vatten. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador, framförallt för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön.

Information till allmänheten

Allmänheten uppmanas att såväl vid daglig verksamhet som vid olyckshändelse att respektera givna anvisningar samt avspärrningar.

Området som kan komma att beröras av sprängsalvan avlyses. Laddning av salvan sker huvudsakligen med emulsionssprängämne. Sprängämnet pumpas via en slang direkt från lastbilen ner i borrhålet och sprängämnets olika ingredienser blandas inte förrän i slangen och blir alltså inte explosivt förrän just där det ska användas. Vid ett fåtal tillfällen används alternativa sprängämnen. Valet av sprängämne görs efter en samlad bedömning av bland annat borrhålets vatteninnehåll, bergets kvalité och borrhålens lokalisering.

Sprängmedel förvaras inte inom täktområdet utan tas med vid varje enskilt sprängtillfälle. Spräng- och tändmedel hanteras enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utförda riskanalyser har inte funnit några anmärkningsvärda risker vid anläggningen avseende liv och hälsa.

 Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsynsbesök

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Tillsyn av täktverksamheten utförs av nämnden flr Alvesta kommun är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken i övrigt och täkten finns med i deras tillsynsplanering.

 Tilläggsinformation

Mer ingående uppgifter gällande tillsyn, tillsynsplan eller annan information kan fås genom att kontakta: Christian Emgård (christian@johanssonsgrus.se) på tel. 0435-321 26.