Mätning av luftens innehåll

Det som ska mätas är luftens innehåll av flyktiga organiska ämnen, VOC, i Alvesta Kommun. Lättflyktiga organiska ämnen (VOC) är en bidragande faktor till förekomsten av marknära ozon, som har en negativ effekt på hälsa och miljö. Nu ska Alvesta kommun, efter ett unikt erbjudande från Kronobergs Luftvårdsförbund, kontrollera luftens innehåll av VOC i Alvesta centrum.


Med initiativ från Kronobergs luftvårdsförbund, kommer Alvesta kommun med start i år, delta i förbundets nyligen uppstartade projekt. Inom ramen av projektet ska luftens innehåll av VOC kontrolleras, för att utreda och jämföra eventuella förekomster av förhöjda halter inom länet.

VOC; Volatile Organic Compounds eller lättflyktiga organiska ämnen som är den svenska benämningen, består av kol och väte. Utsläppen av VOC leder till oönskade effekter som bildning av marknära ozon, vilket har en negativ effekt på hälsa och miljö. Marknära ozon bildas genom reaktioner mellan VOC, solljus och andra föroreningar som t.ex. kväveoxider.

Verksamheter som kan vara en bidragande utsläppskälla av VOC är vanligen industrier genom dess användning av lösningsmedel. Vidare orsakar bilavgaser, vedeldning, arbetsmaskiner samt bruk av rengöringsmedel till ytterligare utsläpp av VOC.

Den centralt lokaliserade provtagningen i Alvesta kommun, kommer pågå under tre separata veckor från och med november till januari 2018. Provtagningen inkluderar åtta VOC:er; bensen, toluen, oktan, etylbensen, m+p-xylen, o-xylen, butylacetat och nonan.

Resultatet av kommunens mätning kommer presenteras i en gemensam rapport som redovisas under luftvårdsförbundets årsmöte 2018.

Besök gärna luftvårdsförbundets hemsida; www.kronobergsluft.se för mer information om luftmätning.