Invasiva arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk, ekonomisk skada samt risker för människors och djurs hälsa. Invasiva främmande arter är djur, växter,  svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt tagits till Sverige. De har inte alltid naturliga fiender, och kan därför öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden.

 

Exempel på invasiva främmande arter i Kronobergs län:

-          Sjögull

-          Jättebalsamin

-          Jätteloka (Björnloka)

-          Vattenpest

-          Blomsterlupin

-          Spansk skogssnigel

 Blommande parkslidebestånd Bestånd med jättebalsamin Blomsterlupin Jätteloka

  Avsiktlig och oavsiktlig spridning

Människan har sedan länge medvetet flyttat arter för att gynna jakt, fiske och odlingar. Arter som exempelvis regnbåge, sjögull, signalkräfta, kanadagås och mink har avsiktligt införts i Sverige.

Även om arter avsiktligt planterats ut kan de oavsiktligt sprida sig vidare till och påverka miljöer negativt. Trädgårdsväxter som till exempel jätteloka, blomsterlupin och jättebalsamin har introducerats avsiktligt men sedan själva spridit sig vidare i naturen.

Arter kan av misstag flyttas till ett nytt område genom att följa med som fripassagerare, rymma från odlingar eller på andra sätt sprida sig okontrollerat. Vandrarmussla och spansk skogssnigel (mördarsnigel) är exempel på arter som oavsiktligt introducerats i Sverige.

Vad ska jag göra om jag hittar en invasiv art?

En stor del i bekämpningen av invasiva främmande arter är att kartlägga var de finns. Om du som privatperson påträffar en invasiv art bör du rapportera in ditt fynd till Artfaktas webbplats. Om du hitter en invasiv art på din egen fastighet är det du som fastighetsägare som är skyldig att ta om hand om den på ett lämpligt sätt. Du är alltid välkommen att kontakta kommunen för rådgivning. Om det inte är du som äger fastigheten, uppmanas du att kontakta kommunen så att rätt fastighetsägare får information om arten och vad som behöver göras.

På kommunens återvinningsstationer finns information och personal som kan hjälpa dig om hur du ska sortera ut den invasiva arten från det övriga avfallet för att minska risken för spridning.

Du kan läsa mer om invasiva arter på Länsstyrelsens hemsida och Naturvårdsverkets hemsida.