PCB

PCB (Polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbara organiska ämnen. Ämnena har negativa miljö- och hälsoeffekter både på människor och djur, bland annat genom att påverka fortplantningen, nervsystemet och immunförsvaret.

PCB kan finnas i byggnader som är byggda eller renoverade under perioden 1956 – 1973.

PCB finns bland annat i fogmassor mellan betongelement, mellan gjuten sockel och betongelement, i loftgångar mellan olika sektioner, vid trappor, i dilatationsfogar, runt fasadelement av natursten, runt dörrar och entrépartier, under trösklar, runt utfackningspartier mot betong, runt fönsterkarmar, under fönsterbänkar, i förseglingsmassan i isolerrutor, i kondensatorer och plastbaserade halkfria golvmassor.

PCB-haltiga fogmassor och övriga byggvaror som innehåller PCB ska lämnas som farligt avfall.

Inventering och sanering av PCB

Enligt Miljöbalken var fastighetsägare skyldiga att inventera PCB i sina byggnader senast den 30 juni 2008.

Om halten PCB överstiger 500 ppm måste sanering ske senast:

  • 30 juni 2013 för industribyggnader som har byggts/renoverats under åren 1956–1969
  • 30 juni 2011 för annan byggnad som har byggts/renoverats under åren 1956–1969
  • 30 juni 2013 för annan byggnad som har byggts/renoverats under åren 1970–1973
  • 30 juni 2013 om fog/golvmassor använts inomhus

Anmälan om sanering ska ske till SBF Bygg & Miljö senast 3 veckor före det att saneringen påbörjas (se blankett till höger).