Miljöpolicy

Bild på miljöpolicyns framsidaAntagen av kommunfullmäktige
2008-10-28, § 97

I Alvesta kommun ska miljöarbetet vara en integrerad del i hela verksamheten. Miljöarbetet ska bidra till en samhällsutveckling som ger goda levnadsförhållanden ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Vi arbetar för att uppnå ett hållbart samhälle genom att:

 • vara ett gott föredöme i miljö- och hälsoarbetet
 • verka för att förtroendevalda och anställda får en allsidig information om miljö och kretslopp
 • stimulera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet
 • öka miljömedvetenheten hos kommunens invånare
 • påverka och underlätta för myndigheter, företag, organisationer och enskilda att arbeta och leva miljövänligt
 • arbeta för att minska bil- och flygresor och uppmuntra till miljövänligare transporter
 • verka för att organisationer och verksamheter förändras så att transporter minskar
 • begränsa användningen av energi och råvaror samt att dessa nyttjas så effektiv som möjligt
 • ställa långtgående miljökrav på produkter och transporter i inköpsverksamheten
 • vid all planering och vid alla beslut ingår miljöhänsyn som en naturlig del
 • stimulera till återanvändning och återvinning
 • nyttja naturens resurser skonsamt, något som möjliggör att en rik variation av naturtyper, biotoper och att arter bibehålls
 • årligen redovisa miljöarbetet och verksamhetens miljöpåverkan.