Pågående tillståndsprövningar

Ansökan om täktverksamhet på Engaholm 1:1

Swerock AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet på fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun.

Ansökan avser täkt av berg med ett maximalt årligt uttag av 300 000 ton och ett totalt uttag av 6 miljoner ton berg under 20 år. Verksamheten ger bl.a. upphov till buller, transporter, damning samt förändrad landskapsbild.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Verksamheten kommer att omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet i Alvesta kommun, Centralplan 1 i Alvesta samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar. För papperskopior tas en avgift ut. Ansökningshandlingar finns även tillgängliga för nedladdning via länkar till höger.

Tillstånd har beslutats 2019-08-26, se beslut här.

 

Ansökan om utökning av befintlig djurhållande verksamhet på Musteryd 1:10

M Lindberg Ägg AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, angående befintlig samt utökad verksamhet på fastigheten Musteryd 1:10, i Alvesta kommun. Tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen Kalmar län. Nuvarande djurhållning ska genom tillbyggnation utökas till maximalt 190 000 värphönsplatser. En tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

 Ärendet handläggs av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Kalmar län som beslutar om M Lindberg Ägg AB kan få tillstånd till utökning av verksamheten.