Pågående tillståndsprövningar

Engaholm 1:1

Ansökan om täktverksamhet på Engaholm 1:1

Swerock AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet på fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun.

Ansökan avser täkt av berg med ett maximalt årligt uttag av 300 000 ton och ett totalt uttag av 6 miljoner ton berg under 20 år. Verksamheten ger bl.a. upphov till buller, transporter, damning samt förändrad landskapsbild.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Verksamheten kommer att omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet i Alvesta kommun, Centralplan 1 i Alvesta samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar. För papperskopior tas en avgift ut. Ansökningshandlingar finns även tillgängliga för nedladdning via länkar till höger.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar eller via mejl till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 18 februari 2019. Ange ärendets diarienummer 551-9381-17.