Pågående tillståndsprövningar

Ansökan om täktverksamhet på Engaholm 1:1

Swerock AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet på fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun.

Ansökan avser täkt av berg med ett maximalt årligt uttag av 300 000 ton och ett totalt uttag av 6 miljoner ton berg under 20 år. Verksamheten ger bl.a. upphov till buller, transporter, damning samt förändrad landskapsbild.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Verksamheten kommer att omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet i Alvesta kommun, Centralplan 1 i Alvesta samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar. För papperskopior tas en avgift ut. Ansökningshandlingar finns även tillgängliga för nedladdning via länkar till höger.

Sista datum för yttrande var den 14 april. Ärendet handläggs nu av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län som beslutar om Swerock AB kan få tillstånd för verksamheten.

 

Ansökan om utökning av befintlig djurhållande verksamhet på Musteryd 1:10

M Lindberg Ägg AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, angående befintlig samt utökad verksamhet på fastigheten Musteryd 1:10, i Alvesta kommun. Tillståndsmyndighet är Länsstyrelsen Kalmar län. Nuvarande djurhållning ska genom tillbyggnation utökas till maximalt 190 000 värphönsplatser. En tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

 Ärendet handläggs av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Kalmar län som beslutar om M Lindberg Ägg AB kan få tillstånd till utökning av verksamheten.